DFMGI 3,347.03 7.14 0.21%
TASI 10,444.27 0.00 0.00%
BKP 8,214.98 -63.49 -0.77%
BHBX 1,857.75 0.00 0.00%
GNRI 11,617.31 0.00 0.00%
ADI 8,379.48 -15.35 -0.18%
MSX30 4,658.29 -5.18 -0.11%
المزيد