DFMGI 4,174.56 0.00 0.00%
TASI 12,522.37 1,707.48 15.79%
BKP 7,710.24 67.25 0.88%
BHBX 2,021.91 0.46 0.02%
GNRI 9,806.62 -22.65 -0.23%
ADI 8,379.48 -15.35 -0.18%
MSX30 4,714.52 -2.54 -0.05%
المزيد