DFMGI 2,852.91 -27.70 -0.96%
TASI 11,875.14 27.09 0.23%
BKP 7,558.06 -0.95 -0.01%
BHBX 1,739.92 3.54 0.20%
GNRI 11,848.27 27.55 0.23%
ADI 7,924.26 -25.18 -0.32%
MSX30 4,011.68 20.56 0.52%
المزيد